Matthias Mohr
Head of Sales
ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
+49 211 23924 156
matthias.mohr@oddo-bhf.com